Header info

Emailinfo##kukac##tabakakademia.hu  Phone+36 30 826 7755

Főmenü

Kereső

Kiskosár

Kosár tartalma 0 termék
Összesen 0 Ft

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Tabak Team Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://www.tabakakademia.hu/ honlapján (továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) és az Ügyfél által beregisztrált, és a Honlap funkcióit korlátozottan használni képes munkavállaló (továbbiakban: Munkavállaló) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap célja, hogy a Honlapon elérhetővé tett szolgáltatásokat (dohány kiskereskedelemmel kapcsolatos oktatási anyagok, promóciók, rendezvényekre való jelentkezés) Szolgáltató üzletszerűen értékesítse.

Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Ügyfél (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül kötnek. Amennyiben Ügyfél az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, jelen ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak. Munkavállaló úgy nyilatkozik, hogy a Honlapra történő 10.1. pontban meghatározott regisztrációt szakmájával, önálló foglalkozásával, összefüggő célok elérése érdekében teszi meg, valamint a Szolgáltató által igénybe vett oktatási anyagokat, képzéseket szakmai fejlődése érdekében végzi és ezért az Fgytv. 2. § a) pontja szerint nem minősül fogyasztónak.

Munkavállalóra kifejezetten azok a rendelkezések vonatkoznak, amelyek jelen ÁSZF 10. pontjában szerepelnek.

 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: TABAK Team Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2890 Tata, Ady E. utca 16.

Cégjegyzékszám: 11-09-021978

Adószám: 24672513-2-11

E-mail cím: info@tabakakademia.hu

Telefonszám: +36 34/382-337

 

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

2.1.  A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások megvásárlása elektronikus úton a Honlap felületén, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon történik.

2.2. Ügyfél az adott szolgáltatás vásárlására vonatkozó kérését a „WEBSHOP” menüpont alatt érheti el. A szükséges adatok kitöltése után az Ügyfél elküldheti a megrendelését. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését egy visszaigazoló e-mail útján fogadja el. A felek között ily módon – magyar nyelven - létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

 

3. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. Szolgáltató kötelezettsége jelen ÁSZF-nek megfelelően, a szolgáltatást nyújtani az Ügyfél, valamint a Munkavállaló részére.

3.2. Az oktatási anyagok és szolgáltatások rendelkezésre bocsátásán túl a Szolgáltató szolgáltatása kiterjed rendszerüzenetek küldésére is az Ügyfeleknek bizonyos időközönként az újonnan elérhető oktatási anyagokkal vagy rendezvényekkel kapcsolatban.

 

4. ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Ügyfél jelen ÁSZF rendelkezései és a Honlapon feltüntetett árak és díjak szerint köteles megfizetni a szolgáltatás díját.

4.2. Ügyfél 4.1. pontban meghatározott kötelezettsége magában foglalja mindazon intézkedések megtételét és alakiságok megtartását, amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, különösen a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései értelmében a fizetés teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek. Ügyfélnek – ha a Felek máshogy nem állapodnak meg vagy jelen ÁSZF-ből vagy a Honlapon felkínált fizetési módokból más nem következik – a fizetést azelőtt kell teljesítenie, mielőtt a Szolgáltató jelen ÁSZF-nek megfelelően az Ügyfél számára elérhetővé teszi a szolgáltatást.

4.3. Ügyfél regisztrálhatja a Honlapra a Munkavállalóját, abból a célból, hogy a Munkavállaló tananyagokat tekintsen meg, majd ezt követően ezekből vizsgázzon. A regisztrálás során a Munkavállalóra vonatkozó adatokat kizárólag a Munkavállaló engedélye alapján adhatja meg az Ügyfél. Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy kizárólag a vele ténylegesen munkaviszonyban álló Munkavállalót regisztrálja be a Honlapra és amennyiben a jövőben megszűnik a munkaviszony az Ügyfél és a Munkavállaló között akkor haladéktalanul törli a Munkavállalók listájáról.

4.4. Ügyfél a Munkavállaló nevét, valamint a Munkavállaló által megtekintett, kitöltött, és elvégzett tanagyagokat és vizsgákat láthatja a Honlapon. Az Ügyfélnek lehetősége van a Munkatársak listájáról törölni a Munkavállalót, akinek profilja ezután is megmarad, viszont az Ügyfél már ezen Munkavállaló adatait nem láthatja.

4.5. A 11.2. pontban foglalt esetnek minősül, ha az Ügyfél a 4.3. pontban történő beregisztrálás során a Munkavállaló engedélye nélkül adja meg a Munkavállaló adatait.

 

5. REGISZTRÁCIÓ

5.1.  A Főoldalon található „BELÉPÉS/REGISZTRÁCIÓ” elnevezésű menüpontra kattintás után a „REGISZTRÁCIÓ” fül alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfélnek ki kell töltenie a felhasználói adatokat (bővebben lásd: adatkezelési tájékoztató). Az Ügyfél a Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen (a Honlapon közzétett) ÁSZF, valamint a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja. A Honlapra kizárólag olyan cég vagy egyéni vállalkozó tud regisztrálni, aki dohánykiskereskedői engedéllyel rendelkezik.

5.2.  A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy pontatlanságért) semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató minden esetben jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján, vagy ellenőrző programok (Opten, Bisnode) segítségével meggyőződni többek között arról, hogy a regisztráló személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére. Az ellenőrzés alapján a Szolgáltató jogosult a kiszolgálás feltételeit megváltoztatni, vagy a megrendelés teljesítését megtagadni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló Ügyfélként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.3.  Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor, indokolás nélkül törölni a Szolgáltatónak küldött e-mailen keresztül tett jognyilatkozatban. A törlést kérő levél megérkezését követően a Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodni a regisztráció törléséről. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a törlést kérő személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően – feltéve, ha korábban nem adott le megrendelést, vagy hajtott végre bármilyen tranzakciót – azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után a felhasználói adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, az adott Ügyfél újból regisztrálhat. Amennyiben az Ügyfél korábban már leadott megrendelést, adatai a rendszerből nem törlődnek, hanem inaktiválódnak. Ebben az esetben a korábban leadott megrendelésekhez kapcsolódó adatokat és dokumentumokat a Szolgáltató megőrzi.

5.4.  A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

5.5.  Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint – az Ügyfél külön e-mailes értesítése alapján – frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség az Ügyfelet terheli.

 

6. MEGRENDELÉS

6.1. A regisztrált Ügyfelek számára elérhető képzések leírása az „OKTATÁSI ANYAG”, „OKTATÁS” vagy a „WEBSHOP” menüpontra kattintva érhető el. A „WEBSHOP” menüpont alatt az oktatási anyagok mellett egyéb szolgáltatások megrendelésére is lehetősége van az Ügyfélnek.

6.2. A Honlapon megjelenített képzések, promóciók és egyéb szolgáltatások ára az általános forgalmi adót is tartalmazó és részletező módon (bruttóban) forintban van feltüntetve.

6.3.  A 6.2. pontban meghatározott szolgáltatások megrendelésére a „kosárba teszem” menüpontra kattintást követően kerülhet sor. A megrendelés feladása az Ügyfél számára ajánlati kötöttséget, a visszaigazoló e-mail megérkezésével pedig fizetési kötelezettséget keletkeztet a fizetési módoknál meghatározottak szerint.

6.4. A Honlapról megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások díját nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron elérhetővé tenni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat rendelési szándékától.

6.5. Az Ügyfél a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6.6. Mivel a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött megrendelés esetében nem alkalmazandó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet, ezért az Ügyfélnek nincs lehetősége indokolás nélkül elállni vagy a szerződést felmondani. 

 

7. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

7.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége bármely adatbeviteli hiba javítására a megrendelési felületen (megelőző oldal tartalma esetén a „vissza” gomb megnyomásával).

 

8. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

8.1.  Az Ügyfél által elküldött megrendelés (szerződés megkötésére tett ajánlat) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés lényeges adatait és a rendelési azonosítót. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfélt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

8.2.  Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 naptári napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést ennek megfelelően módosítja.

 

9. FIZETÉSI FELTÉTELEK

9.1. Ügyfél a megrendelését a megrendelés visszaigazolását követően az OTP Mobil Kft. által biztosított egyszerű és biztonságos SimplePay online fizetési rendszerén keresztül vagy a Szolgáltató Honlapon feltüntetett vagy a rendelést követően megküldött e-mailben közölt pénzforgalmi jelzőszámára történő átutalással egyenlítheti ki.

9.2. Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja, hogy a Tabak Team Korlátolt Felelősségű Társaság (2890 Tata, Ady E. utca 16.) által a  https://www.tabakakademia.hu/ weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

9.3. A Szolgáltató a megrendelést feldolgozza és postai úton számlát küld az Ügyfél által megadott címre, majd – ha a Felek ettől eltérően nem állapodtak meg vagy jelen ÁSZF ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz - az Ügyfél által megfizetett összeg jóváírását követően teszi lehetővé a szolgáltatást az Ügyfél részére.

9.4. Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség.

9.5. Amennyiben az Ügyfél a megrendelt szolgáltatás áránál nagyobb összeget utal a Szolgáltató pénzforgalmi jelzőszámára, úgy az Ügyfél ezzel kapcsolatos, e-mail útján vagy postai úton történő megkeresését követő 15 napon belül Szolgáltató a megrendelt szolgáltatáson felüli összeget visszautalja az Ügyfél részére. A megkeresés időpontja a Szolgáltató részére küldött levél, vagy e-mail kézhezvételének napja.

 

10. MUNKAVÁLLALÓK

10.1. Az Ügyfél az általa foglalkoztatott Munkavállalót regisztrálhatja a Honlapra. Ezt követően a   Munkavállaló egy automatikus e-mail üzenetet kap, amelyben véglegesítheti a regisztrációt. Ennek során el kell fogadnia a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint igazolnia kell az Adatkezelési tájékoztató megismerését.

10.2.  A Munkavállaló a Honlapot kizárólag az oktatási anyagok, események megtekintésére és a vizsgák kitöltésére tudja használni. A Munkavállalónak nincs lehetősége a 6.1. pontban meghatározott szolgáltatások megrendelésére, valamint a „CÉGADATOK” menüpont alatti funkciók használatára.

10.3. A Munkavállaló köteles a jelen ÁSZF 11., 12., 14. pontjában foglalt, Ügyfélre vonatkozó rendelkezések betartására.

 

11. FELELŐSSÉG

11.1.  A véletlenül közzétett, az Ügyfél Elkertv. 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz az Elkertv-ben foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.

11.2.  A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél által megvalósított esetleges jogsértésekért.

11.3.  Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

12. SZELLEMI TULAJDON

12.1. A Honlap és annak képi és szöveges, valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak. A Honlap neve és domain neve védjegyoltalom alatt áll.

12.2.  A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

12.3.  A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

 

13. II. TABAK EXPO ONLINE

13.1. Ügyfél az 5. pontban meghatározott módon történő regisztrálás és jegyvásárlás esetén jogosult a Szolgáltató által, 2021.11.08-21. közötti időszakban megrendezésre kerülő II. Tabak Expo Online elnevezésű rendezvényen (továbbiakban: Rendezvény) történő részvételre a https://tabakexpo-online.hu/ oldalra (továbbiakban: EXPO oldal) történő belépés útján. A belépéshez Ügyfél a Honlapon regisztráció során megadott felhasználónevét és jelszavát használhatja. Ügyfél a Honlapon és az EXPO oldalon igénybe tudja venni a rendezvény különböző szolgáltatásait.

13.2.  Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Rendezvényre történő jegyvásárlási lehetőségek közül az „MDKSZ tag vagyok vagy MDKSZ tag kívánok lenni” opciót választja, úgy a jegyvásárlás számára nem jár fizetési kötelezettséggel, azonban a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségében (továbbiakban: MDKSZ) tagsággal még nem rendelkező Ügyfeleknek az MDKSZ a taggá válással kapcsolatban információit küldhet, ennek érdekében őket megkeresheti.

13.3. Ügyfél a rendezvény keretében promóciós termékek megrendelésére válik jogosulttá, amely során közvetlenül a gyártóknak vagy forgalmazóknak tudja leadni rendelését. A promóciós termékek megrendelése esetén a Szolgáltató kizárólag a felületet biztosítja és nem minősül szerződő félnek. Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Rendezvény ideje alatt és kifejezetten az EXPO-ra tekintettel feltöltött promóciós termékek megrendelésének a Kiállítók mint harmadik személyek által teljesítéséhez ügyféladataikat a Szolgáltató átadhatja a Kiállítók számára.

13.4.  Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Rendezvény csak a dohánykiskereskedőknek szánt szakmai célú rendezvény, így erre csak dohánykiskereskedelmi tevékenységet végző személy vásárolhat jegyet és csak ilyen személy léphet be a Rendezvényre az EXPO oldalon keresztül. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az EXPO oldalra más személy számára nem enged betekintést, e rendelkezés megszegéséből eredő mindennemű kárért Ügyfél felel.

 

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1.  A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Ügyfél a fenti tájékoztatás esetleges elmaradása esetén sem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.

14.2.  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók.

 

Hatálybalépés dátuma: 2021.10.07.

                                         TABAK Team Korlátolt Felelősségű Társaság

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Legközelebbi események

Nincs megjelenítendő esemény!